Imprint
Imprint

Imprint

Hairdreams Haarhandels GmbH

Floraquellweg 9, 8051 Graz, Austria
Tel: +43/316/ 60 57 3900
Fax: +43/316/ 6057 555 
E-Mail: crm@hairdreams.com

Corporate purpose: wholesale in the hair cosmetics sector
Company registry number: FN 109447b
Provincial civil court of Graz
Styrian Chamber of Commerce, Austria
VAT registration number: ATU 37443101

 

חברת ריטלר ושות' בע"מ

סוכנות פרסום בגראץ

ר"ח ריינינגהאוס 72

גראץ, מיקוד 8020

אוסטריה

 

Rittler & Co GmbH

Werbeagentur in Graz

Reininghausstraße 72

 Graz 8020A -

 

טלפון: 0316-570-117

פקס: 0316-231-100092

דוא"ל: office@rittler.co

 

מספר הזיהוי לעניין מס ערך מוסף: ATU61508069

מספר התיק אצל רשם החברות: FN 259589z

 

אחריות

בעליו של אתר זה שואף להציג את המידע המופיע בו במלואו ובשלמותו, למיטב ידיעתו, בצורה נאותה, הוגנת, אמינה ומובנת לכל, וכן לעשות כמיטב יכולתו וכל שבאפשרותו כדי לשמור את האתר מעודכן וזמין ככל שניתן. עם זאת ואף על פי כן, מתנער המחבר מראש וללא תנאי מכל לקיחת אחריות על נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע הנתון, לרבות נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש במידע חסר, לקוי או שגוי המופיע באתר. קישורים לאתרים חיצוניים אף הם אינם בתחום אחריותו של המחבר. כמו כן לא תילקח שום מחוייבות ושום אחריות על תכנים וחומרים הנמצאים באותם אתרים חיצוניים שאליהם מפנה אתר זה, שכן למחבר אין שום אפשרות מעשית להשפיע בדרך כלשהי על הטקסטים והעיצובים המשוייכים לדפים המקושרים הללו. התנערות זו נוגעת גם לקישורים ולפירסומים המופיעים בעמודי אינטרנט חיצוניים שאליהם מפנים הדפים באתר זה. אלו גם אלו הינם בתחום אחריותם הבלעדית של בעלי אותם אתרים זרים ו/או ספקית האינטרנט שלהם, ובשום מקרה לא באחריותו של מי שמפנה אל הפירסומים הזרים באמצעות קישור למידע מטעם צד שלישי כלשהו. במקרה והדפים המקושרים (לרבות עמודים שבהם נעשו שינויים בתכנים לאחר שכבר נוצרו ההפניות אליהם) מכילים מידע שגוי, חלקי, לא חוקי, פוגעני, או לא מוסרי, ולאחר שתשומת ליבו של מחברם הופנתה אליהם ואל המידע הבעייתי שהם מכילים, או אז ימחק לאלתר וללא דיחוי הקישור המוביל אל העמודים הללו ושכמותם.

 

זכויות יוצרים

כל התכנים המופיעים באתר זה ואשר נוצרו על-ידי בעלי האתר, מוגנים מתוקף חוקי זכויות יוצרים. כל אחת ואחת מההוראות וההנחיות שבמסגרת הנהלים המעוגנים בהנגשת התכנים ובשימושים המתאפשרים מעמודי האתר - לרבות אלו הסותרות זו את זו, ובמיוחד בכל הנוגע להיבטי השימוש במשמעותו הנרחבת של החוק, כגון הפירסום והוצאת המידע לאור, שיכפולו, וכן כל צורה אחרת של שימוש מסחרי, כמו גם העברתו של המידע לצד שלישי במתכונת מעובדת, בין אם בחלקים ובין אם בשלמותו, ללא היתר ברור ומפורש מצידו של בעל הזכויות, אסור באיסור מוחלט וגורף. היוצאים מכלל זה הינם קבצים הניתנים להורדה ומסומנים ככאלו.

 

תכני המידע

תכני המידע המופיעים בעמודי אתר זה עשויים להתעדכן או להשתנות, ואף להיות מוסרים ממנו לחלוטין ללא כל הודעה מוקדמת. מחבר התכנים אינו יכול לערוב לנכונותו, שלמותו, איכותו או עיתויו של המידע המסופק על-ידו.

 

תוקף משפטי

באמצעות עשיית שימוש בתכנים המופיעים בעמודי אתר זה, מסכים המשתמש לתנאי השימוש הכפופים לו. תנאים אלו מהווים מכוח מהותם חלק מהיצע הרשת הכלל עולמית. ככל שחלקים מהם, כמו גם ניסוחם של תנאי השימוש בחלקם או בשלמותם אינם חוקיים, או שכבר אינם נכונים ו/או מעודכנים לחלוטין, עדיין יוותרו בעינם, בתוכנם ובתקפותם יתר החלקים.

 

נספח:  גוגל אנליטיקס

אתר זה עושה שימוש פעיל ב- Google Analytics, שירות ניתוח נתוני אינטרנט המסופק על ידי חברת "גוגל" העולמיתGoogle Inc.) ). שירות זה משתמש ב"עוגיות" (קבצי קוד המאוחסנים במחשב שלך), כדי לעזור לה ולנו לנתח את התנהגויות המשתמשים באתר. המידע שאותו מחוללת העוגייה על סמך נתוני השימוש שלך באתר זה (לרבות כתובת ה- IP שלך), מועבר לשרתי חברת "גוגל" בארצות-הברית ומאוחסן על גביהם. גוגל תשתמש במידע זה כדי לאפיין את הרגלי הגלישה שלך באתר ואת פעולותיך במסגרתו, וכן כדי להפיק דו"חות וסטטיסטיקות עבור מפעילי האתר אודות הפעילות הנעשית בו, וזאת בכדי למטב ולייעל את השירותים הנלווים והנוספים הקשורים בו. חברת "גוגל" עשויה גם לעבד את המידע בצורות אחרות ולהעביר את המידע שנאסף לצדדים שלישיים, וזאת כל עוד נעשה הדבר במסגרת מגבלות החוק, או במקרים שבהם הצד השלישי נשכר על ידי חברת "גוגל" לצורך עיבוד המידע. בשום מקרה לא תצרף  החברה את הנתונים האחרים המוחזקים ברשותה לכתובת ה-IP של המשתמש ולא תשייך את אלו לאלו. באפשרותך לסרב לתנאי השימוש ולחסום התקנת העוגיות במחשב שלך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. יש לציין עם זאת כי במקרה כזה יתכן ולא תוכל להשתמש בכל התכונות המתאפשרות כתוצאה מהגלישה באתר. באמצעות הגלישה בעמודי אתר זה הינך מסכים לתנאי עיבוד הנתונים אודותיך על ידי חברת "גוגל" באופן ובתנאים המפורטים לעיל, וזאת למטרות האמורות והנזכרות לעיל." [...]

Close
Request password
Please add 3 and 6.