Právne oznámenia
Právne oznámenia

Právne oznámenia

1. Všetky práva na ochranu duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na obsah a dizajn webových stránok Hairdreams, ako aj predložené alebo zmienené produkty, a najmä práva na ochranu autorských práv, obchodných značiek, log a ďalších ochranných známok, patentov, projektových a úžitkových vzorov a podobne, sú výhradným majetkom Hairdreams- pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Hairdreams si výslovne vyhradzuje všetky práva ku textom, obrázkom, grafikám, zvukom, animáciám, videám a iným chráneným obsahom a ich zloženiu a usporiadaniu na webových stránkach, ako aj ku výrobkom Hairdreams.

 2. Webové stránky Hairdreams boli vytvorené za účelom zverejnenia všeobecných informácií o výrobkoch a službách tejto spoločnosti. Hairdreams sa bude naďalej snažiť prezentovať informácie na svojich webových stránkach a to správne, úplne, včas a v súlade so zákonom.  Napriek tomu Hairdreams nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnosť, neaktuálnosť, nezákonnosť alebo za nepretržitú dostupnosť informácií prezentovaných na týchto webových stránkach.  Všetky hodnotenia a popisné vyhlásenia, predpovede a hodnotenia vykonané Hairdreams alebo týkajúce sa Hairdreams alebo o záležitostiach týkajúcich sa trhu, obchodných informácií alebo iných všeobecných faktov, sú plne alebo v časti založené na subjektívnych názoroch.  Navyše správnosť, aktuálnosť, zákonnosť a úplnosť, hodnotenia a najmä  prognózy môžu byť ovplyvnené faktormi mimo sféry vplyvu Hairdreams, ako sú napr. zmeny všeobecných ekonomických a politických podmienok alebo prírodných javov, do takej miery, že sa môžu odchyľovať od reality. Hairdreams nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce zo subjektivity vyhlásení alebo nedostatku správnosti, aktuálnosti, zákonnosti a úplnosti informácií alebo iného obsahu uvedeného na webových stránkach, spôsobené vonkajšími vplyvmi.

 3. Odkazy na iné stránky (hypertextové odkazy a podobne) sú umiestené len pre pohodlie užívateľov webu.  Hairdreams nenesie žiadnu zodpovednosť za existenciu týchto webových stránok alebo za správnosť, úplnosť aktuálnosť a zákonnosť uvedených obsahov.

 4. Osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne: zhromaždené údaje budú použité len na zodpovedanie otázok užívateľov, posielanie e-mailov, informovanie koncových užívateľov o novom obsahu alebo službách na našich webových stránkach a o podobných službách, iba v prípade, že si to užívateľ webových stránok Hairdreams vyslovene praje.  Ak sa rozhodnete ďalej neprijímať naše listy a emaily, informujte nás prosím e-mailom alebo poštou. Prosím, zadajte svoje meno, priezvisko, poštovú adresu a / alebo e-mailovú adresu.  Zabezpečíme, že vaše meno bude odstránené z našej databázy.  Hairdreams  používa Vaše osobné údaje výhradne pre účely, uvedené užívateľom počas poskytovaní údajov.  Hairdreams neposkytuje, nepredáva ani nezverejňuje tieto osobné údaje iným podnikom alebo inštitúciám, ani nepostúpi a nevymení dáta s inou spoločnosťou alebo inštitúciou bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi a získania jeho výslovného súhlasu.  Vyššie  uvedené ustanovenie neplatí iba vtedy, keď Hairdreams bude zákonne alebo na základe súdneho rozhodnutia, povinný zverejniť alebo poskytnúť údaje.

Close
Request password
Please add 6 and 1.