Právne oznámenia
Právne oznámenia

Právne oznámenia

1. Všetky práva na ochranu duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na obsah a dizajn webových stránok Hairdreams, ako aj predložené alebo zmienené produkty, a najmä práva na ochranu autorských práv, obchodných značiek, log a ďalších ochranných známok, patentov, projektových a úžitkových vzorov a podobne, sú výhradným majetkom Hairdreams- pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Hairdreams si výslovne vyhradzuje všetky práva ku textom, obrázkom, grafikám, zvukom, animáciám, videám a iným chráneným obsahom a ich zloženiu a usporiadaniu na webových stránkach, ako aj ku výrobkom Hairdreams.

 2. Webové stránky Hairdreams boli vytvorené za účelom zverejnenia všeobecných informácií o výrobkoch a službách tejto spoločnosti. Hairdreams sa bude naďalej snažiť prezentovať informácie na svojich webových stránkach a to správne, úplne, včas a v súlade so zákonom.  Napriek tomu Hairdreams nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnosť, neaktuálnosť, nezákonnosť alebo za nepretržitú dostupnosť informácií prezentovaných na týchto webových stránkach.  Všetky hodnotenia a popisné vyhlásenia, predpovede a hodnotenia vykonané Hairdreams alebo týkajúce sa Hairdreams alebo o záležitostiach týkajúcich sa trhu, obchodných informácií alebo iných všeobecných faktov, sú plne alebo v časti založené na subjektívnych názoroch.  Navyše správnosť, aktuálnosť, zákonnosť a úplnosť, hodnotenia a najmä  prognózy môžu byť ovplyvnené faktormi mimo sféry vplyvu Hairdreams, ako sú napr. zmeny všeobecných ekonomických a politických podmienok alebo prírodných javov, do takej miery, že sa môžu odchyľovať od reality. Hairdreams nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce zo subjektivity vyhlásení alebo nedostatku správnosti, aktuálnosti, zákonnosti a úplnosti informácií alebo iného obsahu uvedeného na webových stránkach, spôsobené vonkajšími vplyvmi.

 3. Odkazy na iné stránky (hypertextové odkazy a podobne) sú umiestené len pre pohodlie užívateľov webu.  Hairdreams nenesie žiadnu zodpovednosť za existenciu týchto webových stránok alebo za správnosť, úplnosť aktuálnosť a zákonnosť uvedených obsahov.

 4. Osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne: zhromaždené údaje budú použité len na zodpovedanie otázok užívateľov, posielanie e-mailov, informovanie koncových užívateľov o novom obsahu alebo službách na našich webových stránkach a o podobných službách, iba v prípade, že si to užívateľ webových stránok Hairdreams vyslovene praje.  Ak sa rozhodnete ďalej neprijímať naše listy a emaily, informujte nás prosím e-mailom alebo poštou. Prosím, zadajte svoje meno, priezvisko, poštovú adresu a / alebo e-mailovú adresu.  Zabezpečíme, že vaše meno bude odstránené z našej databázy.  Hairdreams  používa Vaše osobné údaje výhradne pre účely, uvedené užívateľom počas poskytovaní údajov.  Hairdreams neposkytuje, nepredáva ani nezverejňuje tieto osobné údaje iným podnikom alebo inštitúciám, ani nepostúpi a nevymení dáta s inou spoločnosťou alebo inštitúciou bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi a získania jeho výslovného súhlasu.  Vyššie  uvedené ustanovenie neplatí iba vtedy, keď Hairdreams bude zákonne alebo na základe súdneho rozhodnutia, povinný zverejniť alebo poskytnúť údaje.

Close
Request password
What is the sum of 7 and 5?